Bestuur

Sinds 12 mei 2020 heeft Verslavingskunde Nederland de ANBI-status.

Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland

 • Dr. G. Niemeijer, voorzitter Verslavingskunde Nederland, voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland
 • R. Adriaanse MSc., penningmeester Verslavingskunde Nederland, directeur Vincent van Gogh
 • E. de Vos, secretaris Verslavingskunde Nederland, bestuurder Terwille (mede namens de Hoop)
 • L. Knapen, vertegenwoordiger professionals Verslavingskunde Nederland, directeur Forensische Verslavingszorg & klinisch psycholoog Novadic-Kentron

Algemeen Bestuur Verslavingskunde Nederland

 • Dr. G. Niemeijer – Voorzitter Verslavingskunde Nederland, voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland
 • Drs. Gerdy van Bellen – Bestuurder Tactus Verslavingszorg
 • Drs. J. Verbeeck – Voorzitter directieraad PsyQ Nederland
 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM – Bestuurder Novadic-Kentron
 • E. de Vos – Bestuurder Terwille (mede namens de Hoop), bestuurslid De Nederlandse ggz
 • M.J. Verschuure – Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg
 • F. de Bruijn – Directeur bedrijfsvoering Jellinek
 • R. Adriaanse MSc.- Directeur Vincent van Gogh

De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. (statuten art. 5 lid 12)

Bureau Verslavingskunde Nederland

 • Drs. R. Kasander, manager
 • A. van der Meulen, kwaliteitsfunctionaris
 • M. Doeve MA, MSc., externe-communicatieadviseur
 • Drs. A. Verspoor, communicatiemedewerker
 • H.M. Veening MSc., interim-projectbeheerder Projecten Nationaal Preventieakkoord

Programmacoördinatoren

 • E. Lageweg – programmalijn Uniforme Werkwijze
 • J. Ooink – kennisknooppunt Sociale Inclusie
 • M. Spits – programmalijn Datamanagement
 • F. van Bakkum en H. Dupont – programmalijn Preventie en vroegsignalering
 • S. van der Scheer – kennisknooppunt Zorg en veiligheid
 • L. van de Put – kennisknooppunt Innovatie
 • L. Los – programmalijn Jeugd

Wijze van verwerven van inkomsten

De wijze van verwerven van inkomsten van de stichting zal geschieden zoals vermeld in de statuten artikel 4 lid 1 en 2. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Besteding van het vermogen wordt jaarlijks of twee jaarlijks vastgesteld door het bestuur aan de hand van vastgestelde jaarplannen. Er is subsidie gegund vanuit het ministerie van VWS t.b.v. het Preventieakkoord.

Beloningsbeleid

De leden van het algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de werkzaamheden van hun functie gemaakte en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde kosten.

Verslavingskunde Nederland heeft een service-overeenkomst met de Nederlandse GGZ. Personeel wordt betaald middels een beloningssysteem aansluitend bij de CAO GGZ. Er wordt ook gewerkt met detacheringen van mensen uit aangesloten instellingen. Uitbesteding financiële administratie valt onder het servicecontract met de Nederlandse GGZ.

Ontbinding

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten behoeve van een door het Algemeen Bestuur te bepalen doel dat ter uitsluitende beoordeling van het Algemeen Bestuur zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de stichting.

Documenten