Project Vroegsignalering

Hoe eerder alcoholproblemen worden gesignaleerd, des te groter de kans is op herstel. Zo kan ernstige gezondheidsschade worden voorkomen. Met preventie van verslaving is dus veel (gezondheids)winst te behalen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Bij de eerste signalen van alcoholproblemen kan iemand vaak zelf nog zijn gedrag veranderen. Er is dan nog geen sprake van een verslaving, maar van een gedragsprobleem. Een deel van de mensen met beginnende alcoholproblemen kan dit zelf. Een ander deel moet hier door een ander op worden gewezen, zoals een naaste of professional. Het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’ richt zich op deze componenten.

Signalen van beginnende alcoholproblemen herkennen

Het herkennen van de signalen van beginnende alcoholproblemen gebeurt te weinig. Het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’ wil mensen die te veel drinken, naasten en professionals bewust maken van deze signalen en van waar ze terecht kunnen. Dit doet het project door een samenhangend systeem van de verschillende online en offline interventies te ontwikkelen.

Het bestaande aanbod aan interventies wordt systematisch en organisatorisch soepel aan elkaar gekoppeld. De nadruk ligt met name op het snijvlak tussen (geïndiceerde) preventie en (toeleiding naar) behandeling. Een soepele overgang tussen de verschillende preventieve interventies dus, en een warme toeleiding naar behandeling in de tweede lijn. Dit moet de slagingskans van de interventies vergroten.

Voor iedereen de juiste hulp

Binnen een online zelfhulpmodule wordt iemand bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheden voor een volledig online verslavingsbehandeling. Ook chatten en een adviesgesprek aanbieden als iemand vastloopt, of vragen heeft, vergroot de kans dat iemand de juiste hulp vindt.

Het omvangrijke project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’ ontwikkelt bestaat uit twee onderdelen (subprojecten): landelijke eHealth-keten en Moti55.